بازگشت
جستجو

اکتی

دوربین مدار بسته ACTI D61

دوربین مدار بسته دام وندال1.3مگاپیکسل به همراه لنز12-2.8mm

دوربین مدار بسته ACTI D64

دوربین مدار بسته دام وندال1مگاپیکسل به همراه لنز12-2.8mm

دوربین مدار بسته ACTI D71A

دوربین مدار بسته دام وندال 1مگاپیکسل به همراه لنز2.93mm

دوربین مدار بسته ACTI D72A

دوربین مدار بسته دام 3مگاپیکسل به همراه لنز2.93mm

دوربین مدار بسته ACTI D92

دوربین مدار بسته دام3مگاپیکسل به همراه لنز2.93mm

دوربین مدار بسته ACTI E12

دوربین مدار بسته کیوب 3 مگاپیکسل با لنز 3.6

دوربین مدار بسته ACTI E13

دوربین مدار بسته کیوب 5 مگاپیکسل با لنز 2.8

دوربین مدار بسته ACTI E14

دوربین مدار بسته کیوب 10 مگاپیکسل با لنز 3.6
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner